ریاست مصئونیت پرواز

استقامت های کاری:

چارت تشکیلاتی: